Tumblelog by Soup.io
 • oliola
 • LostinBlackHole
 • MrsDarkness
 • sentimentality
 • lottee
 • une-raconteuse
 • palesoap
 • dalmacija
 • Beatrix
 • fuckblack
 • majak
 • K-E-N-A-J
 • Lotta12
 • unitedsoupsfandom
 • ponadprawem
 • burasuka
 • mouw
 • misery000
 • coldways
 • kokkosowa
 • midaj
 • jezsadysta
 • iwillbefine
 • silarek
 • M-M
 • mrrrrrrrrr
 • Gabreiila
 • SzaryOptymista
 • loveinterruption
 • guyver
 • vesania
 • dragon-mushu
 • 154154
 • letmedowngently
 • allicat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

4336 bafd 390
Reposted fromfoods foods vianitrovent nitrovent
4439 7acf 390
8587 e2fe 390
Reposted fromgeo-metrie geo-metrie vianitrovent nitrovent
1382 6063 390

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viacalineczka calineczka
7714 3d6a 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viacalineczka calineczka
8457 cc55 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacalineczka calineczka
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)

July 25 2017

7305 fd6e 390
Reposted fromsassenach sassenach viaromantycznosc romantycznosc
5933 af36 390
Reposted frombanitka banitka viaromantycznosc romantycznosc
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
9819 4c1b 390
Reposted frommoomins moomins viainsidemysoul insidemysoul
6919 3919 390
Reposted fromdarkanes darkanes viainsidemysoul insidemysoul
7212 6093 390
zawsze wierna.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamikrokosmos mikrokosmos
9429 0798 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamikrokosmos mikrokosmos
6670 3bf1 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamikrokosmos mikrokosmos
7283 a37e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
1439 c629 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl